หน้าหลัก

ABOUT SNRU-EC

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หมายความว่า หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่ หลักความเคารพในบุคคล (Respect of Persons) หลักคุณประโยชน์ (Beneficence) และหลักความยุติธรรม (Justice)