หน้าหลัก

ABOUT SNRU-EC

ระบบเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตามปฏิทินที่แจ้งเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร