หน้าหลัก

SNRU EC-ANNOUNCEMENTS

SNRU EC เปลี่ยนวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) และแบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับการพิจารณาฉบับใหม่ ประกาศใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนั้นขอให้ผู้วิจัยตรวจสอบ Version ของเอกสาร โดยใช้ฉบับและวันที่ประกาศใช้ล่าสุดเท่านั้น

ABOUT SNRU-EC

ระบบเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตามปฏิทินที่แจ้งเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร